ضیاء الدین تاج الدین
ضیاء الدین تاج الدین
استاد آموزش زبان انگلیسی

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: سیدضیاء الدین تاج الدین کاوردی

گروه آموزشی: زبان انگلیسی

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استاد

متولد: 1340/11/16

رشته تحصیلی: زبان انگلیسی

سید ضیاء الدین تاج الدین

استاد زبان شناسی کاربردی

Curriculum Vitae

Zia Tajeddin

Professor of Applied Linguistics

Allameh Tabataba’i University

 

Address (نشانی دانشگاهی)

Department of English Language and Literature, Allameh Tabataba’i University, South Allameh Street, Saadatabad, Tehran, Iran

zia_tajeddin@yahoo.com

 

Education (تحصیلات)                  

Ph.D. (TEFL), Department of English, Allameh Tabataba’i University, 2001   

Dissertation: Language Learning Strategies: A Strategy-Based Approach to Language Learning, Language Proficiency, and Test Validation

Committee: Prof. S. M. Ziahosseiny (Advisor), Prof. M. Dabir-Moghaddam (Reader), and Prof. P. Birjandi (Reader)

M.A. (TEFL), Department of English, Allameh Tabataba’i University, 1994           

Thesis: The Role of Paratextual Cues in the Top-Down Processing of L2 Reading Texts

 Committee: Prof. J. Banan Sadeghian (Advisor), Prof. M. Nowruzi Khiabani (Reader)

B.A. (English Translation), Department of English, Allameh Tabataba’i University, 1991