به صفحه شخصی من
خوش آمدید
ابتهال زندی
ابتهال زندی
استادیار مدیریت

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۷مدیریت گردشگریدانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریت و حسابداریعضو هیات علمی گروه گردشگری و هتلداریپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

مقاله علمی- پژوهشی

مدل ترکیبی پیش بینی تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران

1398

فصلنامه گردشگری و توسعه

مقاله علمی- پژوهشی

مدل سازی پیش بینی تقاضای گردشگری بازدید از دوستان و بستگان(VFR)داخلی شهر تهران

1397

فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران

مقاله علمی- پژوهشی

مدل¬سازی پیش‌بینی تقاضای گردشگری تفریحی داخلی شهر تهران

1397

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری

مقاله علمی- پژوهشی

مدل سازی ترکیبی پیش بینی تقاضای گردشگری پزشکی داخلی شهر تهران

1397

فصلنامه مدیریت سلامت

مقاله علمی- پژوهشی

تأثیر ساختار سازمانی و گرایش کارآفرینانه بر عملکرد مالی صنعت هتلداری

1397

فصلنامه هتلداری و میزبانی

مقاله کنفرانسی

ملی

پیش بینی تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران با استفاده از مدل های ترکیبی خلاقانه

1395

اولین همایش ملی اقتصاد خلاق

مقاله کنفرانسی

بین المللی

تأثیر توانمندسازی روان شناختی بر عادات خلاقیت کارکنان هتل

1395

کنفرانس بین المللی کیفیت خدمات در گردشگری و هتلداری اصفهان2016

مقاله علمی- پژوهشی

شناسایی بخش های کلیدی در صنعت گردشگری ایران(بر مبنای مدل داده-ستانده)

1394

فصلنامه اقتصاد مالی

مقاله کنفرانسی

بین المللی

سرمایه اجتماعی، امنیت ملی و رونق گردشگری(اثرات و روابط متقابل)

1393

اولین همایش بین المللی علمی- راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران چالش ها و چشم اندازها- مشهد

مقاله علمی- پژوهشی

توسعه‌ی پایدار گردشگری از دیدگاه دو مکتب ایده‌آلیسم و پراگماتیسم

1393

فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران

مقاله علمی- ترویجی

بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل(مطالعه موردی: گروه هتل های آریا)

1393

فصلنامه گردشگری علم و فرهنگ

مقاله علمی

امنیت و گردشگری

1393

کتاب نهادها و سازمانهای مرتبط با گردشگری در ایران(با تاکید بر مفاهیم)

مقاله کنفرانس بین المللی

بررسی نقش توسعه گردشگری در ایران بر کاهش فقر

1393

همایش بین المللی اقتصاد سبز دانشگاه مازندران

مقاله کنفرانسی

ارائه راهکارهای مدیریتی جهت گردشگری پایدار در سواحل دریای مازندران(منطقه مازندران)

1393

همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران

همدان- دانشکده شهید مفتح

مقاله کنفرانسی

بررسی اهمیت مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه­ریزی توسعه­ پایدار گردشگری

1393

همایش ملی «شهر جهانی»

مقاله کنفرانسی

بررسی جاذبه های ژئوتوریستی شهرستان طبس  و نقش آن در توسعه گردشگری(مطالعه موردی بلوک طبس)

1392

چهارمین همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم

مقاله علمی

تفاوت هتل‌ها از منظر ستاره و نحوه خدمات دهی آن ها

1393

ماهنامه کارآفرین ناب

مقاله علمی

آثار مستقیم و غیر مستقیم گردشگری بر اشتغال

1393

ماهنامه کارآفرین ناب

مقاله علمی- پژوهشی

بررسی وضعیت فقر در دو بخش خدمات گردشگری و بیمارستانی

1392

فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد اجتماعی- فرهنگی

مقاله علمی- پژوهشی

نقش اشتغال در گردشگری بر کاهش فقر

 (مطالعه موردی شهر تهران)

1392

فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری

مقاله علمی- پژوهشی

شناسایی و اولویت‌ بندی تهدیدات اجتماعی- فرهنگی و امنیتی موثر بر برداشت گردشگران خارجی ورودی به ایران

1391

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی

مقاله کنفرانسی

بررسی تهدیدات موثر بر احساس امنیت گردشگران خارجی ورودی به شهر تهران

1391

همایش ملی احساس امنیت، نظم وامنیت لرستان

مقاله علمی- پژوهشی

تحلیل بازار گردشگری خارجی ورودی به ایران

1391

فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد

کنفرانس بین المللی

بازاریابی مشارکتی، راهکاری جهت مدیریت بهینه هتل

1390

کنفرانس بین المللی هتلداری نوین و توسعه گردشگری، هتل هما

مقاله علمی

ارزیابی قابلیت های گردشگری مذهبی امام زاده داوود(ع) با استفاده از الگوی SWOT

1390

پژوهشنامه گردشگری فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقاله کنفرانسی

مطالعه تطبیقی وضعیت فقر قابلیتی در دو بخش خدمات هتل و بیمارستان

1390

مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری؛ چالش ها و راهکارها- CD

دانشگاه صنعتی شریف

مقاله علمی

گردشگری مجازی؛ بررسی ضرورت ها و نیازهای شهر تهران

1390

مجله علمی منظر، شماره 17

مقاله علمی

مروری بر کد‌های جهانی اخلاق گردشگری

1390

ماهنامه فرهنگی جوانان مهیار

مقاله علمی- پژوهشی

گردشگری و همبستگی ملی؛ اثرات و روابط متقابل

1390

فصلنامه علمی- پژوهشی گردشگری و توسعه

انجمن علمی گردشگری ایران

کنفرانس بین المللی

A Comparative Study of Capability Poverty Status in Iranian Hotel and Hospital Service Sector

2010

4th International Colloquium on Business & Management conference in Bangkok, Thailand

مقاله کنفرانسی

بازاریابی شراکتی رویکردی مدیریتی درصنعت هتلداری خلیج فارس

1389

ششمین همایش ملی خلیج همیشه فارس

مقاله علمی

تاثیر اشتغال بر کاهش فقر قابلیتی در دو بخش خدمات گردشگری و بیمارستانی

1389

فصلنامه علمی میراث و گردشگری

مقاله علمی- پژوهشی

بررسی پتانسیل‌های اکوتوریستی،مناطق کویری و بیابانی اطراف استان یزد با استفاده از الگوی تحلیلی SWOT

1389

مجله علمی- پژوهشی پژوهش های جغرافیای انسانی

مقاله

گردشگری حامی فقرا رویکردی نو در عرصه جهانی

1389

ماهنامه مدیریت جهانگردی شماره 18- رشت

مقاله علمی- پژوهشی

مقدمه ای بر همبستگی ملی با تاکید بر مولفه های فرهنگ و گردشگری

1389

فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی

مقاله کنفرانسی

تأثیر هدفمندی یارانه ها بر تقاضای گردشگری ایران

1389

همایش ملی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر توسعه صنعت گردشگری کشور

مقاله کنفرانسی

نقش مناطق آزاد  بر اقتصاد و گردشگری ملی با تاکید بر جزیره کیش

1388

پنجمین همایش ملی خلیج همیشه فارس- پوستر

مقاله کنفرانسی

گردشگری حامی فقرا و اولویت بندی آن در ایران

1387

سمینار تغییرات محیطی،توسعه گردشگری و کاهش فقر- دانشگاه علامه طباطبایی- سخنرانی

 

ساعات حضور

روز های شنبه، یکشنبه و سه شنیه از ۸ صبح تا ۱۲