نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۱۵ مورد.

عصمت آزاد دیسفانی

مربی
هنر و معماری
دنیا

دنیا احدیان پور پروین

استادیار
حسابداری
دنیا احدیان پور پروین
استادیار دکترای تخصصی
- حسابداری

https://faculty.wtiau.ac.ir/ahadianpoor-parvin/fa

مهدی احسانی

استادیار
عمران

طاهر ارمغانی

دانشیار
مکانیک

رودابه اسحاق

استادیار
علوم و انسانی - آموزش زبان روسی
رودابه اسحاق
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و انسانی - آموزش زبان روسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/eshagh-roodabeh/fa

Google Scholar ORCID
مهدی

مهدی اسلامی

استادیار
برق
مهدی اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
- برق

https://faculty.wtiau.ac.ir/mahdi-eslami/fa

ORCID Research GATE
وحید

وحید اسماعیلی

استادیار
صنایع

سید ابراهیم افجهء

استاد
فنی و مهندسی - برق
سید ابراهیم افجهء
استاد -
- فنی و مهندسی - برق

https://faculty.wtiau.ac.ir/afje-ebrahim/fa

کبریا اقبالی

استادیار
تربیت بدنی