به صفحه شخصی من
خوش آمدید
کامبیز مرادی ده باغی
کامبیز مرادی ده باغی
استادیار

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه ازاد واحد تهران مرکز
کارشناسی ارشد۱۳۹۰تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه آزاد واحد کرج
دکترای تخصصی۱۳۹۶تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی(قلب و عروق و تنفس)خوارزمی

سوابق اجرایی