به صفحه شخصی من
خوش آمدید
شیما محمدزاده دوگاهه
شیما محمدزاده دوگاهه
مربی صنایع

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی صنایع-تحلیل سیستم هادانشگاه علم و فرهنگ
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی صنایع-صنایعدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴مهندسی صنایع-صنایعدانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی