مجتبی محمدی
مجتبی محمدی
استادیار

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۷آموزش زبان انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکزی
دکترای تخصصی۱۳۹۲آموزش زبان انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزش زبان انگلیسیدانشکده علوم انسانیرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی