به صفحه شخصی من
خوش آمدید
بهنام مهرپرور
بهنام مهرپرور
استادیار

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی عمراندانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی عمران - سازهصنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
دکترای تخصصی۱۳۸۹مهندسی عمران - سازهصنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)