به صفحه شخصی من
خوش آمدید
حسام محزون
استادیار ریاضی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹ریاضی محضشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۷۶ریاضی محض -آنالیزتهران
دکترای تخصصی۱۳۸۹ریاضی محض -آنالیز مختلطمیسور هند

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه علوم پایهعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۵