به صفحه شخصی من
خوش آمدید
فرزین صمصامی
فرزین صمصامی
استادیار عمران

توضیحات

فرزین صمصامی

فوق دکتری مهندسی عمران- مهندسی سواحل

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- استادیار پایه 7

Email: samsami@wtiau.ac.ir

URL: wp.kntu.ac.ir/samsami