نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۲۱۵ مورد.
پریسا

پریسا دانشجو

استادیار
کامپیوتر
پریسا دانشجو
استادیار دکترای تخصصی
- کامپیوتر

https://faculty.wtiau.ac.ir/parisa-daneshjoo/fa

غلامرضا داودی پور

استادیار
زبان و ادبیات فارسی
غلامرضا داودی پور
استادیار -
- زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/gholamreza-davodipour/fa

محمد حسین درویش متولی

استادیار
مدیریت - مدیریت صنعتی
محمد حسین درویش متولی
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت - مدیریت صنعتی

https://faculty.wtiau.ac.ir/darvish-mo/fa

Google Scholar ORCID Web of Science علم سنجی

سیده پرنیان دریاباری

استادیار
زبان و ادبیات فارسی
سیده پرنیان دریاباری
استادیار -
- زبان و ادبیات فارسی

https://faculty.wtiau.ac.ir/daryabari-p/fa

لعیا

لعیا دژم

استادیار
فیزیک
لعیا دژم
استادیار دکترای تخصصی
- فیزیک

https://faculty.wtiau.ac.ir/dejam-laya/fa

Google Scholar Research GATE

چنگیز دل آرا

استادیار
کامپیوتر

عاطفه دهقان توران پشتی

استادیار
معماری
عاطفه دهقان توران پشتی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری

https://faculty.wtiau.ac.ir/at-dehghan/fa

فیروز دیندارفرکوش

استادیار
علوم و انسانی
فیروز دیندارفرکوش
استادیار -
- علوم و انسانی

https://faculty.wtiau.ac.ir/dindar-f/fa

حامد رئیسی فرد

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک

راضیه رحیمی

استادیار
محیط زیست

پروانه رضائی روزبهانی

دانشیار
علوم و انسانی
فاطمه

فاطمه رضویان

استادیار
محیط زیست