نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۲۰۵ مورد.

چنگیز دل آرا

استادیار
فنی و مهندسی - کامپیوتر
چنگیز دل آرا
استادیار -
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

https://faculty.wtiau.ac.ir/delara-ch/fa

چنگیز دل آرا

استادیار
کامپیوتر
چنگیز دل آرا
استادیار دکترای تخصصی
- کامپیوتر

https://faculty.wtiau.ac.ir/changiz-delara/fa

عاطفه دهقان توران پشتی

استادیار
معماری
عاطفه دهقان توران پشتی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری

https://faculty.wtiau.ac.ir/at-dehghan/fa

فیروز دیندارفرکوش

استادیار
علوم و انسانی
فیروز دیندارفرکوش
استادیار -
- علوم و انسانی

https://faculty.wtiau.ac.ir/dindar-f/fa

حامد رئیسی فرد

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک

رضا رضایی

استادیار
فنی و مهندسی - کامپیوتر
رضا رضایی
استادیار -
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

https://faculty.wtiau.ac.ir/rezaei-reza/fa

مرضیه سادات رضوی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
مرضیه سادات رضوی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

https://faculty.wtiau.ac.ir/marziesadat-razavi/fa

فاطمه

فاطمه رضویان

استادیار
محیط زیست
لیلا

لیلا زارع

استادیار
معماری
لیلا زارع
استادیار دکترای تخصصی
- معماری

https://faculty.wtiau.ac.ir/leila-zare/fa

ORCID
سمیرا

سمیرا زارعی

استادیار
حسابداری
سمیرا زارعی
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۰۲۱۰۰۸۳۹۸ حسابداری

https://faculty.wtiau.ac.ir/zarei-samira/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

حسن زمانی

استادیار
علوم و انسانی
حسن زمانی
استادیار -
- علوم و انسانی

https://faculty.wtiau.ac.ir/zamani-hasan/fa

سعیده

سعیده زمردی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
سعیده زمردی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

https://faculty.wtiau.ac.ir/saeedeh-zomorodi/fa