نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۲۰۴ مورد.

فیروز دیندارفرکوش

استادیار
علوم و انسانی
فیروز دیندارفرکوش
استادیار -
- علوم و انسانی

https://faculty.wtiau.ac.ir/dindar-f/fa

حامد رئیسی فرد

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک
حامد رئیسی فرد
استادیار -
- فنی و مهندسی - مکانیک

https://faculty.wtiau.ac.ir/raeisifard-ha/fa

رضا رضایی

استادیار
فنی و مهندسی - کامپیوتر
رضا رضایی
استادیار -
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

https://faculty.wtiau.ac.ir/rezaei-reza/fa

مرضیه سادات رضوی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
مرضیه سادات رضوی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

https://faculty.wtiau.ac.ir/marziesadat-razavi/fa

فاطمه

فاطمه رضویان

استادیار
محیط زیست
فاطمه رضویان
استادیار دکترای تخصصی
- محیط زیست

https://faculty.wtiau.ac.ir/fatemeh-razavian/fa

امیر هوشنگ
امیر هوشنگ رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
۲۶۶۰۲۶۵۰ فیزیک

https://faculty.wtiau.ac.ir/amirhoshang-ramezani/fa

Google Scholar Scopus

لیلا زارع

استادیار
معماری
سمیرا

سمیرا زارعی

استادیار
حسابداری

حسن زمانی

استادیار
علوم و انسانی
حسن زمانی
استادیار -
- علوم و انسانی

https://faculty.wtiau.ac.ir/zamani-hasan/fa

سعیده

سعیده زمردی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
سعیده زمردی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

https://faculty.wtiau.ac.ir/saeedeh-zomorodi/fa