سیدآیت اله میرفردوس
مربی کامپیوتر

مقالات در همایش ها