به صفحه شخصی من
خوش آمدید
دنیا احدیان پور پروین
مربی حسابداری

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیحسابداریعلوم و تحقیقات تهران