ضیاء الدین تاج الدین
ضیاء الدین تاج الدین
استاد آموزش زبان انگلیسی

سوابق دانشگاهی

Academic Employment (وابستگی دانشگاهی)

2014-present: Professor, Department of English Language and Literature, Allameh Tabataba’i University

2014: Vice-Dean of Research, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba’i University

2012-2014: Vice-Dean of Academic and Research Affairs, Faculty of Foreign Languages, Allameh Tabataba’i University

2001-2011: Head (2007-2011) and Associate Professor (2008-2014t), Department of English Language and Literature, Allameh Tabataba’i University