به صفحه شخصی من
خوش آمدید
ژیلا توتونچیان
ژیلا توتونچیان
مربی آموزش زبان انگلیسی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریآموزش زبان انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)
کارشناسی۱۳۶۷زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۶آموزش زبان انگلیسیدانشگاه خوارزمی

سوابق اجرایی