به صفحه شخصی من
خوش آمدید
معصومه زینال نژاد
معصومه زینال نژاد
استادیار صنایع