سمیرا زارعی
سمیرا زارعی
استادیار حسابداری

مقالات فارسی و لاتین

 1. مقالات فارسی
 1. بررسی کارایی نسبتهای صورت جریان وجوه نقد در الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران (الگوهای مورد مطالعه: thai DA و CA- score)، مجله ندای دانشگاه، مجله علمی تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، شماره 25- بهار1387. (علمی پژوهشی)
 2. بررسی تأثیر ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی بر کارایی تکنیکی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری سلامت، سال دوم، شماره اول، بهار 1392. (علمی پژوهشی)
 3. بررسی سطح کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای تکنیک تحلیل پوششی داده ها، تابستان 92، (علمی پژوهشی)

 

 1. مقالات لاتین
 1. Localized Distress Prediction Models in the Economic Environment of Iran, African Journal of Business Management; 2012.
 2. A Study of Risk Management in Iranian Banks, Research Journal of Recent Sciences; 2013(ISI).
 3. A Data Envelopment Analysis of Banks Performance in Iran, International Research Journal of Applied and Basic Sciences; 2013(ISC).
 4. Information Voluntary Disclosure and Cost of Debt: Case of Iran, International Research Journal of Applied and Basic Sciences; 2013(ISC).
 5. Impact of government policies on the efficiency of food industry companies (DEA versus TOPSIS), World of Sciences Journal; 2013(ISC).
 6. Study the Effects of Implementation of Targeted Subsidies on Pharmaceutical Industry, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences; 2013(ISC).
 7. Study the Effects of Implementation of Targeted Subsidies on Pharmaceutical Industry,  Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2013.
 8. Performance Evaluation of Tehran Municipality Regions Using Multiple Attribute Decision Making Models (MADM), INTERNATIONAL  JOURNAL  OF  CURRENT  LIFE  SCIENCES, 2014. (ISI).
 9. Measurement the ability of Performance Evaluation Models by using multiple attribute decision making in functional quality of institutions, Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology (AMIEMT), 2014(ISC).
 10.  Study the areas performance evaluation of regions at Tehran municipality by GAHP- VIKOR techniques ,Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology (AMIEMT), 2015(ISC).
 11. PERFORMANCE EVALUATION OF TEHRAN MUNICIPALITY REGIONS USING MULTIPLE ATTRIBUTE DECISION MAKING MODELS (MADM), International Journal of Current Life Sciences - Vol. 4, Issue, 9, pp. 6522-6527,September, 2014 (ISI)

 

 1. Measurement the ability of Performance Evaluation Models by using multiple attribute decision making in functional quality of institutions, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2014 The special issue in Management and Technology (Feb. 2014):1471-1480 (ISC).