به صفحه شخصی من
خوش آمدید
ابتهال زندی
ابتهال زندی
استادیار مدیریت

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۷مدیریت گردشگریدانشگاه علامه طباطبایی

ساعات حضور

روز های یکشنبه و سه شنیه از ۸ صبح تا ۱۲