به صفحه شخصی من
خوش آمدید
بهار تیمورپور
استادیار مدیریت

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۹۱مدیریت بازاریابیدانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غربهیئت علمیپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی