طهمورث اقاجانی
طهمورث اقاجانی
استادیار روانشناسی و مشاوره

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی :

1

دوره آشنایی باکامپیوتربرنامه های windos98 ,word دردفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی

2

دوره آشنایی با Internet در دفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی

3

دوره روشهای برقراری ارتباط موفق دردفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی

4

دوره مهارتهای زندگی در دفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی

5

دوره مکالمه زبان انگلیسی دردفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی

6

دوره آیین نگارش دردفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی

7

دوره مقاله نویسی به زبان فارسی در دفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی

8

دوره مدیریت منابع انسانی در دفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی

9

دوره SPSS در دفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی واحد الکترونیکی

10

آموزش بهینه سازی روابط استاد ودانشجو – واحد شهرقدس

11

دوره اخلاق حرفه ای – واحد شهرقدس

12

اخلاق در دانشگاه – واحد الکترونیکی

13

درآمدی بر امر به معروف و نهی از منکر- واحد الکترونیکی

14

آشنایی با مسائل فرهنگی جهان معاصر- واحد الکترونیکی

15

اخلاق حرفه ای مدیریت - واحد الکترونیکی

16

مدیریت بحرانهای فرهنگی و اجتماعی- واحد الکترونیکی

17

کلیات پیشگیری از  وقوع جرم و روشهای آن- واحد الکترونیکی

18

جریان شناسی سلفی گری- واحد الکترونیکی

19

آشنایی با راهنمایی و مشاوره - واحد الکترونیکی

20

شیوه علمی مقاله نویسی ISI در علوم قرآن وحدیث وآشنایی با راههای اجتناب از سرقت علمی- واحد الکترونیکی

21

آسیب های استعمال مواد مخدر، پیشگیری- درمان – ستاد مبارزه با مواد مخدر

22

برنامه ریزی و تفکر استرتژیک در آموزش عالی- دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی