طهمورث اقاجانی
طهمورث اقاجانی
استادیار روانشناسی و مشاوره

کارگاههای برگزار شده

کارگاههای برگزارشده:

1

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت عملیاتی آشنایی با آیین نامه کمیته انضباطی دانشجویان در مناطق دانشگاه

2

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت عملیاتی آشنایی با آیین نامه مراکز مشاوره دانشجویان در مناطق دانشگاه

3

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت عملیاتی آشنایی با آیین نامه خوابگاه های دانشجویان در مناطق دانشگاه

4

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت عملیاتی آسیب شناسی تربیت دانشجویی  در مناطق دانشگاه

5

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت عملیاتی دانش آموختگان و نظام وظیفه در مراکز استانی دانشگاه