طهمورث اقاجانی
طهمورث اقاجانی
استادیار روانشناسی و مشاوره

طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی:

1

اجرای طرح پژوهشی با عنوان( تاثیر بازی های رایانه ای بر رشد اجتماعی کودکان ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس –زمستان 1388( مقاله با نمایه ISI چاپ شد)

2

اجرای طرح پژوهشی با عنوان (تاثیر مراکز مشاوره بردانشجویان خوابگاهی دانشگاه آزاد اسلامی) ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس –تابستان 1389– مقالات به چاپ رسید

3

اجرای طرح پژوهشی با عنوان" بررسی آسیب شناسی اعتیاد به سیگار در بین دانشجویان مناطق 8- 10 -12  دانشگاه آزاد اسلامی"( شهرقدس)

4

همکار طرح پژوهشی با عنوان" نقش عوامل تربیتی در بروز آسیبهای اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، (مناطق 3 و 10 ) 1390