سهیل سربیشه ای
استادیار عمران

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: سهیل سرپیشه ئی

گروه آموزشی: عمران

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی:استادیار

متولد: 1361/05/11

رشته تحصیلی: عمران