علیرضا شهسوار
استادیار تربیت بدنی

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: علیرضا شهسوار

گروه آموزشی: تربیت بدنی

مقطع تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی

متولد: 1340/02/02

رشته: تربیت بدنی