به صفحه شخصی من
خوش آمدید
آناهیتا سالاری
آناهیتا سالاری
استادیار مدیریت

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸ریاضیشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مدیریت آموزشیآزاد شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مدیریت اجراییآزاد تهران مرکز
دکتری۱۳۹۲مدیریت تولید و عملیاتشهید بهشتی