به صفحه شخصی من
خوش آمدید
راضیه فولادی سپهر
استادیار فارسی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱زبان وادبیات فارسیآزاد واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۸۸زبان وادبیات فارسیآزاد واحد تهران شمال
دکترای تخصصی۱۳۹۲زبان وادبیات فارسیآزاد واحد کرج

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد واحدتهران غربعضو هیات علمی - مدیرکارگزینی و امور هیات علمیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

برگزاری کارگاه شاهنامه خوانی برای استادان ودانشجویان در دانشکده انسانی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب(تابستان1395)

برگزاری کارگاه خوشنویسی برای استادان ودانشجویان در دانشکده آزاد واحدتهران غرب (تابستان 1395)

(بررسی درونمایه شعرهای کوتاه سهیل محمودی با تکیه برهایکو وسن ریو در سه دفتر: رویای درخت،ریشه داراست؛ بهارادامه پیراهن توست؛ حالاهردوتنهاییم) مجله مطالعات ایرانی(1397)

(گریزی به رگه­های پیوند فراواقع­گرایی و عرفان و تأثیرات قابل برداشت ازآن) مجله علمی-پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا (پاییزوزمستان1396)

(بررسی تصویرگری در تاریخ وصّاف با تکیه برتصویرطلوع خورشید) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی- دانشگاه خوارزمی/ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران(آذرماه1396)

(بررسی روایت برصیصای عابد ازسعدی با تکیه برنظریه روایت شناسی گرماس)دوازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران/ دانشگاه ر ازی کرمانشاه (شهریور1396)

(بررسی روایت شیرو نخچیران از منظرگرماس) سومین همایش ملی متن پژوهی ادبی- دانشگاه علامه طباطبایی/کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (اردیبهشت1396)

(حافظ و خوشنویسی)- فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای ادبی دانشگاه آزاد تهران شمال

(تأثیرپذیری هنر خوشنویسی از علوم ادبی) - فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای ادبی دانشگاه آزاد تهران شمال

(عرفان و رابطه آن با نی در خوشنویسی و موسیقی)- فصلنامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی واحد بوشهر (سبک و شیوه آیین زاد روز، نام گذاری، پرورش و تعلیم و تربیت در متون حماسی طبیعی) فصلنامه علمی پژوهشی و  تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی دهخدا - دانشگاه آزاد واحد کرج

(کیفیت تصویرپردازی از احکام نجوم در سخن انوری)- دانشگاه خوارزمی (دانشگاه تربیت معلم)

عضو پیوسته انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران

عضو انجمن خوشنویسان ایران - تهران