حمیدرضا رحیمی
حمیدرضا رحیمی
استاد ریاضی

کتابهای چاپ شده

کتابهای چاپ شده به زبان فارسی

 • حساب دیفرانسیل و انتگرال.
  مولف: حمیدرضا رحیمی
  تاریخ: 1380
  انتشارات: خوارزمی

  مقدمه ایی بر آنالیز ریاضی
  مولف: حمیدرضا رحیمی
  تاریخ: 1384
  انتشارات: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 • مبانی آنالیز ریاضی
  مولف: حمیدرضا رحیمی و قاسم سلیمانی راد
  تاریخ: 1395
  انتشارات: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

کتابهای چاپ شده   ( به زبان انگلیسی)

 •   Fixed Point Theory in Various Spaces, Comparison between various contractions, 2013
  Author: Hamidreza Rahimi  and ghasem Soleimani Rad
  Publisher; Lap Lambert Academic Publishing
 • Tensor Product on Semigroups, Ideals, Function Spaces and Their Applica-tions, 2012
  Publisher; Lap Lambert Academic Publishing
  Author: Hamidreza Rahimi