حمیدرضا رحیمی
حمیدرضا رحیمی
استاد ریاضی

سوابق آموزشی و اجرایی

                سوابق آموزشی

 • استاد گروه ریاضی و آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز1395 - تاکنون

 • دانشیار گروه ریاضی و آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1391- 1395

 • استاد یارگروه ریاضی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1384-1391

 • مربی آموزشی گروه ریاضی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1374-1383

 • استاد مدعو دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1384- تاکنون

 • استاد مدعو دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران 1387-تاکنون

 • طراح سوالات آزمون های دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

 • نماینده مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در برگزاری مصاحبه های دوره های دکتری رشته ریاضی محض-گرایش آنالیز

تجربیات دانشگاهی وسمت های اجرایی

 • معاون پژوهش وفن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب (1395-تاکنون)

 • معاون پژوهش وفن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(1390-1394)

 • معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(1388تا 1390)

 • عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی (1388تا 1390)

 • مدیر گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واخد تهران مرکز(1384تا1386)

 • سرپرست تیم مسابقات دانشجویی ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی ( 1387،1388)

 • نماینده انجمن ریاضی ایران دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(1376-تاکنون)

 • عضو کمیته انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(1388-1391)

 • عضو شورای هم اندیشی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (1392-1394)

 • عضواصلی کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(1388-1394)

 • عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(1388-1394)

 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(1388-1394)

 • رییس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(1390-1394)

 • رییس شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(1390-1394)

 • رییس ستاد شاهد و ایثار گران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(1390-1393)

 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه ازاد اسلامی. استان تهران(1393-1394)

 • دبیر اجرایی بیش از 5همایش ملی برگزار شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 • قایم مقام رییس همایش "نخستین همایش ملی و علمی پژوهشی ترجمه شناسی قران کریم" برگزار شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 • عضو کمیته اجرایی و شورای سیاست گزاری همایش بین المللی فردوسی (1392)

 • رییس کمیته استقرار شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(1393-1394)

 • عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(1390-1393)

 • رییس کمیته انظباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(1389-1390)

 • عضو کمیته انظباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(1390-1394)