حمیدرضا رحیمی
حمیدرضا رحیمی
استاد ریاضی

اطلاعات شخصی و تحصیلی

      مشخصات شخصی

 • متاهل دارای دو فرزند

  متولد: 1347/3/28

  سوابق تحصیلی

 • دکتری    ریاضی محض گرایش آنالیز. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.  1378-1383      
 • موضوع رساله:  حاصلضرب تانسوری نیم گروههای توپولوژیک

  استاد راهنما: دکتر علیرضا مدقالچی

 • کارشناسی ارشد   ریاضی محض. دانشگاه صنعتی شریف 1369-1372

  موضوع رساله: میدان جهانی کسرها روی حلقه های نیم-فیر

  استاد راهنما: دکتر محمد مهدوی هزاوه ایی

 • کارشناسی ریاضی. دانشگاه اراک 1365-