حمیدرضا رحیمی
حمیدرضا رحیمی
استاد ریاضی

هیات تحریه و داوری مجلات

 هیات تحریه مجلات

  •   سردبیر مجله                                                  Journal of Linear and Topological Algebra
  • عضوهیات تحریریه مجلات                Journal of Generalized Lie Theory and Applications
  •                            Journal of Linear and Topological Algebra                                                           

داور مجلات

  • Bulletin of the Iranian Mathematical Society
  • Iranian journal of science and technology
  •   Journal of Linear and Topological Algebra
  •  International Journal of Industrial Mathematics
  • Turkish journal of mathematics

داور توصیفی (بررسی کننده مقالات ریاضی)     Zentralblatt MATH