مجبوبه پیری زاده
مجبوبه پیری زاده
استادیار

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی عمراندانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی عمران-مهندسی زلزلهدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۲مهندسی عمران-مهندسی زلزلهدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

  1. همکاری در داوری مقالات پژوهشی با مجله علمی و پژوهشی عمران مدرس و مجله علمی-ترویجی دانش پیشگیری ومدیریت بحران از سال ۹۳ تا کنون.
  2. همکاری در داوری مقالات پژوهشی با مجله  Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration از سال ۹۳ تا کنون.
  3. همکاری در داوری مقالات پژوهشی با مجله  Journal of Civil Engineering and Architecture از سال ۹۴ تا کنون.
  4. همکاری در داوری مقالات پژوهشی با مجله  Journal of Structures از سال ۹۴ تا کنون.