به صفحه شخصی من
خوش آمدید
پروانه خاکبیز
پروانه خاکبیز
مربی فیزیک

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲فیزیک - حالت جامددانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۹فیزیک - اتمی مولکولیآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکترای تخصصی۱۳۹۷فیزیک - رمزنگاری کوانتومیآزاد اسلامی واحد تهران شمال

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
آزاد اسلامی واحد تهران غربعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۰