به صفحه شخصی من
خوش آمدید
پریسا دانشجو
استادیار کامپیوتر

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزاردانشگاه آزاد واحد جنوب تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی کامپیوتر - نرم افزاردانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۴مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاریعلوم تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربمدیرگروه مهندسی کامپیوتررسمی آزمایشیتمام وقت۱۳