پریناز بنیسی
پریناز بنیسی
استادیار روانشناسی و مشاوره

سوابق اجرایی

کارهای اجرایی:

1- دبیر علمی‌همایش "چالش‌های فراروی مدیریت نظام‌های آموزشی"، دانشگاه امام صادق (ع)، دی‌ماه 1385.

2- معاون مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران،1386.

3- مدیر کل پژوهش دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران،1387.

4- عضو کمیته ارزیابی همایش ملی، خلاقیت در آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کرج، آذر 1388.

5- کارشناس ارشد آموزش، شرکت مهندسین مشاور رستار آفریند، شهریور 1388.

6- عضو کمیته ارزیابی همایش منطقه‌ای، کارآفرینی و اشتغال، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کرج، آذر 1388.

7- عضو کمیته ارزیابی همایش ملی نخبگان در حوزه تمدن اسلام و ایران، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن، اسفند 1388.

8- مدیر پژوهش معاونت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن، بهمن1388.

9- مصاحبه‌گر، آزمون داوطلبان کانون کارشناسانرسمی‌دادگستری در شته آموزش، فروردین 1389.

10- دبیر کمیته اجرایی همایش منطقه‌ای، همت مضاعف و کار مضاعف ادبیات دینی،دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن، 1390.

11- دبیر کمیته اجرایی همایش ملی، مدیریت از منظر قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن، 1390.

12- عضو کمیته ارزیابی همایش ملی، بهداشت روانی در محیط کار، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کرج، 1390.

13- داور مقالات مجله علمی‌پژوهشیفناوری اطلاعات علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد ساری، 1390.

14- داور مقالات مجله علمی‌پژوهشی، پژوهش‌های علوم اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن،1391،1390،1389.

15- داوری پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران جنوب.

16-داوری پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران مرکز.

17- داور کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسهاقتصادی، اسفند1392.

18- داور مجله روان‌شناسی تربیتی واحد تنکابن، 1393.

19- داور پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد واحد زنجان، 1393.

20- داور کنفرانس بین‌المللی مدیریت و ورزش، 1393.

21- مدیر گروه کارشناسی ارشد روان‌شناسی و مشاوره،واحد تهران غرب، دی 1393.

22- داور مقالات مجله علمی پژوهش روان شناس اجتماعی ، 1394-1395،

23- عضوشورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی گروه روانشناسی ومشاوره واحدتهران غرب 1394-1395،

24-عضوکمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ،حسابداری ،علوم تربیتی واقتصادمقاومتی اقدام وعمل ،29شهریور1395،مازندران ،ساری.

25-داورفصلنامه مشاوره وروان درمانی ،دانشگاه آزاداسلامی واحداسلامشهر.