پریناز بنیسی
پریناز بنیسی
استادیار روانشناسی و مشاوره

عضویت

عضویت:

1- باشگاه پژوهشگران جوان

2- انجمن مدیران ایران

3-انجمن مطالعات برنامه‌درسی

4- انجمن نانو فناوری ایران

5- تشکل اسلامی‌دانشگاه آزاد اسلامی‌

6- بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن

7- انجمن آموزش عالی

8- کارشناس برنامه‌های صدا و سیما، خانه و خانواده (رادیو ایران)، صبح با خبر (شبکه خبر)، سلام تهران (رادیو ایران). موج زندگی (رادیو سلامت) سایبان آرامش (رادیو سلامت) زندگی جاریست (رادیو سلامت) صدای خانواده (رادیو خانواده) ورزش همگانی (رادیو سلامت) پشت پلک صبح (رادیو سلامت)، صبح تابستونی (رادیو فصلی)