پریناز بنیسی
پریناز بنیسی
استادیار روانشناسی و مشاوره

مدرس

مدرس:

1- دانشگاه امام صادق (ع)، کارشناسی ارشد، اصول مدیریت، رفتارسازمانی، مهارت‌های تحصیلی، 1385.

2- دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن، روانشناسی عمومی، سنجش و اندازه‌گیری، روش تحقیق،سازمان و مدیریت.

3- دانشگاه علمی- کاربردی، واحد آیین زندگی، سنجش و اندازه گیری آموزشی، 1385.

4- کارگاه آموزشی مدیران کل کشور دفتر مدارس غیرانتفاعی آموزش و پروش، آموزش و پرورش تطبیقی، 1384.

5- کارگاه آموزشی مدیران کل کشور دفتر اعتبارات برنامه و بودجه آموزش و پرورش، اصول مدیریت آموزشی، 1383.

6- کارگاه آموزش مدیران کل کشور دفتر عشایر آموزش و پرورش، آموزش و پرورش و توسعه، 1382.

7- کارگاه آموزشی مدیران و موسسان مدارس غیرانتفاعی شهرستان قم، آموزش و پرورش تطبیقی، 1384.

8- کارگاه آموزشی مدیران دفتر نظری و متوسطه، EFQMارزیاب و خودارزیاب، مهر 1385.

9- کارگاه آموزشی مدیران مدارس نسیم شهر، مدیریتکیفی جامع، شهریور1385.

10- مشاور و مدرس آموزش خانواده، مجتمع آموزشیآفرینش، تهران، 1385.

11- مشاور و مدرس آموزش خانواده، مدرسه شفیعه، قم، 85-1384.

12- کارگاه آموزشی مدیران کل دفتر عشایر آموزش و پرورش، مدیریت استراتژیک، 1383.

13- کارگاه آموزشی مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران، مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، و شاخص‌های عملکردی، 1385.

14- کارگاه آموزشی مهندسین شرکت نفت فلات قاره، اصولسرپرستی، 1385.

15- کارگاه آموزشی مهندسین شرکت نفت فلات قاره، مدیریت عمومی، 1385.

16- کارگاه آموزشی مدیران حوزه ستادی آموزش و پرورش، مدیریت تحول و بهبود روش‌ها، 1385.

17- کارگاه آموزشی مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران، تدوین عملکرد و بهبود روش‌ها، 1385.

18- کارگاه آموزشی مربیان منطقه 8 آموزش و پرورش تهران، کلیات پژوهش،1385.

19- کارگاه آموزشی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه امام صادق (ع)، روش‌های صحیح مطالعه، 1385.

20- کارگاه آموزشی کارشناسان ضمن خدمت کل کشور، برنامه ریزی آموزشی و بهبود منابع انسانی، 1385.

21- کارگاه آموزشی مشاوران زن استان‌های کشور، شیوه‌های نوین مدیریت در آموزش و پرورش، 1386.

22-کارگاه آموزشی روسای سازمان دانش آموزی، رفتار وروابط انسانی،1386.

23-کارگاه آموزشی مدیران حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی استراتژیک، 1386.

24- کارگاه آموزشی مدیران حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش، برنامه ریزی و کنترل پروژه، خرداد 1387.

25-کارگاه آموزشی مدیران حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش، مهندسی خلاقیت در آموزش و پرورش، تیر 1387.

26-کارگاه آموزشی مدیران حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش، اعتبارسنجی و کیفیت پخش برنامه‌ها، مرداد 1387.

27-کارگاه آموزشی مدیران مدارس شهر رودهن، برنامه‌ریزی استراتژیک، 1387.

28-کارگاه آموزشی اعضای هیات علمی‌بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی‌منطقه 8، برنامه‌ریزی درسی و الگوهای طرحدرس، 1387.

29-کارگاه آموزشی مدیران مدارس رودهن، خلاقیت ونوآوری در مدارس، مهر1387.

30- مدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، فلسفهآموزش و پرورش، 1387.

31- کارگاه آموزشی مدیران مدارس شهرستان آمل، مهندسیخلاقیت در آموزش و پرورش، 1387.

32- کارگاه آموزشی شورای معلمان مدارس کوثر، طالقان، سجادیان رودهن، خلاقیت در کلاس درس، آبان 1387.

33- کارگاه آموزشی روسای ضمن خدمت آموزش و پرورش کل کشور، تفکر سیستمی‌در آموزش و پرورش، آذر 1387.

34- دانشگاه آزاد اسلامی‌گرمسار، کارشناسی ارشد، مدیریت منابع انسانی، بهمن 1387.

35-کارگاه آموزشی روسای مراکز تربیت معلم کل کشور،تیم و گروه، بهمن 1387.

36- کارگاه آموزشی اعضای هیات علمی‌واحد پرند، بهینه‌سازی روابط استاد و شاگردی، بهمن 1387.

37- کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی کارشناسان غیر انتفاعی کل کشور، مدیریت مشارکتی، اسفند 1387.

38-کارگاه آموزشی انجمن اولیا و مربیان، برنامهریزی استراتژیک، اسفند 1387.

39- کارگاه آموزشی فدارسیون ایروبیک، روانشناسی تربیتیو روش‌ها و فنون تدریس، اسفند 1387.

40-آموزش خانواده و مدرسه راهنمایی حبیبی عادل، اردیبهشت 1388.

41-کارگاه آموزشی فرهنگسرای اشراق، مثبت اندیشی، تیر 1388.

42-کارگاه آموزشی فرهنگسرای سلامت، مهارت‌های مقابلهبا استرس، تیر 1388.

43- کارگاه آموزشی کارکنان دانشگاه آزاد واحد رودهن، پویایی گروه، مرداد1388.

44- کارگاه آموزشی مدیران مدارس رودهن، برنامه‌ریزیاستراتژیک، مهر1388.

45- کارگاه آموزشی مدیران مدارس رودهن، مدیریتزمان، آبان 1388.

46-دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کرج، سمینار مطالعه آموزشی و یادگیری، مبانی برنامه ریزی درسی، 1388.

47-کارگاه آموزشی اولیا و مدارس معین، مهارت‌هایزندگی با تاکید بر روابط عاطفی با والدین، آبان 1388.

48- کارگاه آموزشی معلمان مدارس نوید آینده، طرحدرس، آذر 1388.

49- کارگاه آموزشی کارکنان منطقه 4 آموزش و پرورش، اداره معیار، آذر 1388.

50- کارگاه آموزشی مدیران مدارس منطقه 4 آموزش و پرورش، مدیریت مشارکتی، دی 1388.

51- کارگاه آموزشی مدیران منطقه 13 آموزشی و پرورشی، رهبری آموزشی، دی 1388.

52- کارگاه آموزشی اعضای هیات علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد نراق، فلسفه آموزش و پرورش، دی 1388.

53- کارگاه آموزشی کمیته امداد امام خمینی استان تهران، اشتغال کارآفرینی و خودباوری، بهمن 1388.

54- کارگاه آموزشی معلمان مدرسه شهید محمد باقر صدر منطقه 4 آموزش و پرورش، طرح درس، دی 1388.

55- کارگاه آموزشی حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی استراتژیک، بهمن 1388.

56- کارگاه آموزشی مدیران منطقه 1 آموزش و پرورش، رهبری آموزشی، اسفند 1388.

57- کارگاه آموزشی دبیران مدرسه سمیه منطقه 1، تدوین طرح درس، اسفند 1388.

58- کارگاه آموزشی دبیران مدرسه سمیه منطقه 1، تدوین طرح درس، اردیبهشت1389.

59- کارگاه آموزشی مدیران مدارس منطقه 1، مدیریتشوراها، اردیبهشت 1389.

60- کارگاه آموزشی مدرسه کار و اندیشه منطقه 1، آموزش خانواده، بهمن 1389.

61- کارگاه آموزشی سرگروه‌های زیست‌شناسی استان‌ها، سنجش و اندازه‌گیری، بهمن 1389.

62- کارگاه آموزشی روسای ادارات آموزش و پرورش، تفکر سیستمی، اسفند 1389.

63- کارگاه آموزشی روسای ادارات آموزش و پرورش، تحلیل و ارزیابی شاخص‌های سنجش، اسفند 1389.

64- کارگاه آموزشی راهکار‌های ارتقا پرورش دینی، منطقه 6، اسفند 1389.

65- کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی درسی، منطقه 5 اسفند 1389.

66- دانشگاه پیام نور، اصول مدیریت آموزشی؛ روشتحقیق، اردیبهشت 1390.

67- دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران جنوب، سازمان وقوانین آموزش و پرورش، روانشناسی شخصیت، 1388.

68- دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران مرکزی، اصولبرنامه‌ریزی درسی، اصول برنامه‌ریزی آموزشی، 1389.

69- کارگاه آموزشی، تیم‌سازی و گروه، آموزش و پرورش رودهن، 1391.

70- دانشگاه علمی‌کاربردی رودهن، کارآفرینی، 1391.

71- کارگاه آموزشی، آموزش خانواده، مدیریت زمان، مدرسه راهنمایی پسرانه سما2 تهران، اردیبهشت 1391.

72- کارگاه آموزشی سنجش و اندازه‌گیری، آموزش و پرورش رودهن، 1391.

73- کارگاه آموزش ارزشیابی توصیفی، مدرسه پسرانه الغدیر منطقه 4 تهران، اردیبهشت 1391.

74- کارگاه آموزشی ارزشیابی توصیفی، مدرسه دخترانه امام موسی کاظم منطقه 5 تهران، اردیبهشت 1391.

75- کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی درسی، دبیرستان دخترانه جویایی علم، شهریور 1391.

76- کارگاه آموزشی بلوغ، مدرسه هرمز آرش، آبان 1391.

77- کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی، دبیرستان دخترانه جویای علم،آذر 1391.

78- کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی، مدرسه هرمز آرش، آذر 1391.

79- کارگاه آموزشی بلوغ، مدرسه کوثر شاهد، آذر 1391.

80-دانشگاه علمی‌کاربردی واحد شهرداری رودهن، کارآفرینی، 1390.

81-دانشگاه علمی‌کاربردی واحد هلال احمر، مدیریتعمومی، 1390.

82-کارگاه آموزشی مدیران متوسطه منطقه 4 شهر تهران، توانمند‌سازی مدیران آموزشی، دی 1391.

83- کارگاه آموزشی، مهارت‌های زندگی، دبستان دخترانه سعدی منطقه 4، دی 1391.

84- کارگاه آموزشی، مهارت‌های زندگی، دبستان پسرانه کوثر شاهد، دی 1391.

85-کارگاه آموزشی مدیریت استرس، نهضت سواد‌آموزی آموزش و پرورش شهر تهران، 1393.

86- کارگاه آموزشی، مهارت‌های ارتباطی با نوجوان، دبیرستان جویای دانش، 1393.

87- کارگاه آموزشی تعلیم و تربیت، مدرسه برگزیدگان، 1393.

88- تدریس کارشناسی ارشد واحد تهران غرب، علمالنفس، روانشناسی رشد ، تجزیه و تحلیل سیتم، مقطع کارشناسی ارشد، 1393.

89- تدریس دانشگاه علمی کاربردی واحد 33 تهران، جامعه شناسی عمومی، 1393.

90- سخنرانی در نشست علمی «بررسی نقش و نحوه مداخلهشهرداری در امر ازدواج»، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، دی 1393 .

91-کارگاه آموزشی- مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر ،آدابان 1394

92- کارگاه آموزشی- روشها و فنون تدریس ،دانشگاه علمی کاربردی کوشا ،1395

93- تدریس دردوره کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات تهران ، رفتار سازمانی،بهبود سازمانی،1394-1395.

94-تدریس دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن،برنامه ریزی درسی ،1394.

95-تدریس دوره کارشناسی ارشدواحدالکترنیک دانشگاه آزاداسلامی،آماروروش تحقیق ،1395.

96-کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری ،آموزش وپرورش منطقه 3،شهریورماه 1395