پریناز بنیسی
پریناز بنیسی
استادیار روانشناسی و مشاوره

سخنرانی در همایش

سخنرانی در همایش:

1- همایش کیفیت فراگیر در آموزش، مقاله‌ای تحت عنوان " کیفیت و بهره وری در سازمان‌های آموزشی‌"، همایش منطقه‌ای در واحد رودهن، 1382.

2- مؤلفه‌های فراگیر در آموزش، مقاله‌ای تحت عنوان "I.C.T در آموزش عالی"، همایش منطقه‌ای واحد رودهن، 1382.

3- جامعه، صنعت، کارآفرینی، مقاله‌ای تحت عنوان "دانشگاه صنعت و کارآفرینی‌"، همایش منطقه‌ای اراک، 1383.

4- کارآفرینی، مقاله‌ای تحت عنوان"کارآفرینی دردانشگاه‌ها"،همایش منطقه‌ای رودهن،1384.

5- خانواده و مشکلات جنسی،مقاله‌ای تحت عنوان "تربیتجنسی در اسلام" همایش کشوری، دانشگاه شاهد، 1384.

6- نهضت جنبش نرم افزاری، مقاله‌ای تحت عنوان "آموزشمجازی"، همایش منطقه‌ای اراک، 1383.

7- از آموزش الکترونیکی تا دانشگاه مجازی، مقاله ای تحت عنوان "آموزش مجازی" همایش منطقه‌ای نهران جنوب، 1384.

8- چهارمین همایش علوم انسانی و هنر باشگاه پژوهشگران جوان، مقاله‌ای تحت عنوان "تحولات آموزشعالی در قرن 21" اصفهان، 1384.

9- کارآفرینی، مقاله‌ای تحت عنوان "کارآفرینی دردانشگاه‌ها"، همایش ملی واحد رودهن،1384.

10- چالش‌های فراوری مدیریت در نظام‌های آموزشی، مقاله‌ای تحت عنوان "کارآفرینی در سازمان‌های آموزشی" دانشگاه امام صادق، 1385.

11- چالش‌های فراوری مدیریت در نظام‌های آموزشی، مقاله‌ای تحت عنوان "مدیریت کیفی فراگیر" دانشگاه امام صادق، 1385.

12- یک ربع عملکرد دانشگاه، آزاد اسلامی، مقاله‌ای تحت عنوان "دانشگاه آزاد اسلامی‌و کارآفرینی"، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کرمانشاه، 1386.

13- همایش منطقه‌ای محیط‌های مجازی در هزاره سوم، مقاله ای تحت عنوان "آموزش در محیط‌های مجازی" دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن، اسفند 1386.

14- همایش ملی کارآفرینی (گذشته، حال، آینده)، مقاله‌ای تحت عنوان "کارآفرینی در دانشگاه‌های هزارهسوم"، دانشگاه دولتی سمنان، اسفند 1386.

15- همایش ملی آموزش عالی در هزاره سوم، مقاله‌ای تحت عنوان "هیات امنا در آموزش عالی" دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن، اسفند 1386.

16- همایش مهارت‌های زندگی، مقاله‌ای تحت عنوان "مهارت مقابله با استرس در دانشجویان"، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کرمانشاه، 1386.

17- همایش ملی بهره‌وری، مقاله‌ای تحت عنوان "فرهنگ سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی"، آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، پژوهشکده تعلیم و تربیت، اسفند 1386.

18- همایش ملی مدیریت دانایی در هزاره سوم، مقاله‌ای تحت عنوان "مدیریت دانش در آموزش" دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اسلامشهر، اسفند 1386.

19- همایش ملی مدیریت بحران، مقاله‌ای تحت عنوان "نقش سازمان‌ها در مدیریت بحران دانشگاه آزاد اسلامی" واحد ملایر، آبان 1387.

20- همایش ملی خلاقیت در آموزش عالی، مقاله‌ای تحت عنوان "مدیریت،  خلاقیت و نوآوری ر آموزش عالی"، واحد کرج، آذر 1387.

21- همایش منطقه‌ای نگاهی نو به آموزش ابتدایی، مقاله‌ای تحت عنوان "رابطه بین ذهنیت فلسفی و عملکردمدیران آموزشی" دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد مسجد سلیمان، دی 1387.

22- همایش منطقه‌ای مدیریت، "توسعه منابع انسانی" دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد فیروزکوه، اردیبهشت 1388.

23- همایش منطقه‌ای کارآفرینی، "جایگاه کار آفرینی دردانشگاهها" آموزشکده عالی سماء، آذر 1388.

24- همایش مرکز مشاوره ایران، "تأثیر مشاوره پس ازازدواج بر رضایتمندی زوجین پس از ازدواج با تاکید بر نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) گالیکش"، آبان 1388.

25- همایش منطقه‌ای مدیریت مدارس برتر در هزاره سوم "بررسی توسعه زیر ساخت‌های آموزش مجازی بر عملکر دبیران" دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کرمانشاه، اسفند 1388.

26- همایش ملی آموزش مجازی، "سازمان مدیریت و آموزشمجازی" آذر 1388.

27- همایش ملی نخبگان نو اندیش در حوزه تمدن اسلام و ایران. "نقش فرهنگ و تمدن اسلامی‌و ایرانی در پرورشنخبگان نو اندیش"، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن، 1388.

28- همایش ملی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، "آموزش مجازی" دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کرج، 1389.

29- همایش ملی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، "نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در میزانکارایی کارشناسان سازمان اوقاف" دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کرج، 1389.

30- همایش ملی شهروند حرفه‌ای "تربیت شهروند حرفه‌ای" دانشگاه آزاد اسلامی‌مرودشت، 1389.

31- همایش ملی مدیریت دانش در سازمان‌های آموزشی "مدیریت دانش" دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد محلات، 1389.

32- همایش ملی دانشجویان علوم تربیتی در ایران، " رابطه بین مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده"، دانشگاه شهید بهشتی، 1390.

33- همایش ملی گوهر حجاب و عفاف "تأثیر خانواده بر فرهنگ حجاب و عفاف"، دانشگاه آزاد اسلامی‌ورامین، اردیبهشت 1390.

34- همایش ملی "حجاب و موانع تحقق فرهنگ پوشش وعفاف" دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تبریز، 1390.

35- همایش ملی همت مضاعف و کار مضاعف در ادبیات دینی مقاله‌ای تحت عنوان "تأثیراندیشه‌های همت مضاعف و کار مضاعف در ادبیات دینی"، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد روهن، خرداد 1390.

36- همایش ملی مدیریت در آینه قرآن و عترت، مقاله‌ای تحت عنوان "مدیریت اسلامی‌در سازمان یادگیرنده"، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن، آذر 1390.

37- همایش ملی مهندسی مجدد "مهندسی مجدد در آموزشعالی" در دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران جنوب، آذر 1390.

38- همایش ملی بهداشت روانی در محیط کار، مقاله‌ای تحت عنوان "رابطه بهداشت روانی و سبک‌های حل مسئله دردانشجویان منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی" دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد کرج، بهمن 1390.

39- همایش ملی انجمن مدیریت آموزش مقاله‌ای تحت عنوان "بررسی رابطه اثر بخشی برنامه‌ریزی آموزش پنهانبر رشد اخلاقی و سازگاری رفتاری دانش آموزان دوره راهنمایی دخترانه منطقه 6 آموزش و پرورش در سال 1389" بهمن 1390.

40- همایش ملی انجمن مدیریت آموزشی "رابطه مولفه‌هایهوش سازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن" بهمن 1390.

41- همایش ملی بهداشت روانی "تأثیر هوش هیجانی برسلامت عمومی‌دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌منطقه 8" دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اهواز، 1390.

42- همایش ملی مدیریت و فنون مدیریت مقاله‌ای تحت عنوان "بررسی کتاب جمهوریت افلاطون بر اساس مولفه‌هایشهروندی" دانشگاه گرگان، 1392.

43- همایش ملی حماسه سیاسی مقاله‌ای تحت عنوان "بررسی ساختارهای سازمانی با هوش معنوی کارکنان آموزش و پرورش" 1392.

44- همایش ملی مدیریت شهری و بحران مقاله‌ای تحت عنوان "بررسی ابعاد و مولفه‌های مدیریت بحران در آموزشو پرورش البرز" آذر 1392.

45- کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی مقاله‌ای تحت عنوان "بررسی یادگیری سازمانی بر عملکردکارکنان شرکت نفت" اسفند 1392.

46- کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی مقاله‌ای تحت عنوان "بررسی ساختارهای سازمانی بر هوشمعنوی کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران"، اسفند 1392.

47- اولین کنفرنس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان‌شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مقاله‌ای تحت عنوان "بررسی وضعیت سازمان بازرسی کل کشور از نظرانطباق با ویژگی‌های سازمان یادگیرنده"، آبان 1393.

48- اولین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی، مقاله‌ای تحت عنوان "سبک زندگی و روابط خانوادگی"، آذر 1393.

49- نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌شناسی، مقاله‌ای تحت عنوان "نظام آموزشی اسلام"، آذر 1393.

50- اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه درموزه جامعه شناسی ،علوم تربیتی ومطالعات اجتماعی وفرهنگی مقاله ای تحت عتوان "بررسی روایی وپایایی پرسشنامه شخصیتی نئودربین دانشجویان دانشگاههای شهرتهران" ،خرداد1395.

51- نخستین همایش ملی علوم تربیتی وروان شناسی ،مقاله ای تحت عنوان "تعلیم وتربیت ازدیدگاه قرآن کریم"آذر1393.

52- اولین کنگره توانمندسازی جامعه درحوزه مشاوره،خانواده وتعلیم وتربیت اسلامی مقاله ای تحت عنوان " اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برادراک خویشتن "،خرداد1395.

53- اولین کنگره توانمندسازی جامعه درحوزه جامعه شناسی ،علوم تربیتی ومطالعات اجتماعی وفرهنگی مقاله ای تحت عنوان "اثربخشی بازی درمانی بر رشداجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم "خرداد1395.

54- اولین کنگره توانمندسازی جامعه درحوزه مشاوره خانواده وتعلیم وتربیت اسلامی مقاله ای تحت عنوان "بررسی تاثیرابعادمعنویت برتعهدسازمانی کارکنان شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران ،1395

55-اولین کنگره علمی پژوهش سراسری توسعه وترویج علوم تربیتی وروانشناسی ،جامعه شناسی وعلوم فرهنگی اجتماعی ابران ،مقاله تحت عنوان "بررسی رابطه ابعادومولفه های هوش سازمانی برمیزان بهره وری کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران ،1394".

56- نخستین همایش ملی علوم تربیتی وروان شناسی ،مقاله ای تحت عنوان "رابطه بین خودانگیختی ،هوش هیجانی ،سلامت روان باپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی دوره متوسطه ،1393.

57- نخستین همایش ملی علوم تربیتی وروان شناسی ،مقاله ای تحت عنوان "سبک زندگی وروابط خانوادگی،1393.

58- نخستین همایش ملی علوم تربیتی وروان شناسی ،مقاله ای تحت عنوان"بررسی تاثیراعتمادسازمانی برمدیریت دانش (مطالعه موردی سازمان ورزش وجوانان)،1393.

59- نخستین همایش ملی علوم تربیتی وروان شناسی ،مقاله ای تحت عنوان"تحلیل محتوای برنامه معرفت شبکه چهارسیمای جمهوری اسلامی ایران براساس مولفه های شهروندحرفه ای ،1393 .

60- دومین همایش اشتغال ونظامآموزشی عالی کشورمقاله ای تحت عنوان "جایگاه فناوری وارتباطات درآموزش عالی ،1384.

61-چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایداردرعلوم تربیتی وروان شناسی ،مطالعات اجتماعی وفرهنگی مقاله ای باعنوان "تاثیر قصه درمانی برمشکلات رفتاری ومهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری درکودکان دبستانی منطقه 17تا20تهران ".1395

62-چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایداردرعلوم تربیتی وروان شناسی ،مطالعات اجتماعی وفرهنگی مقاله ای باعنوان"اثربخشی آموزشی مهارت حل مسئله برکارآموزی شغلی".1395

63-اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه درحوزه جامعه شناسی ،علوم تربیتی ومطالعات اجتماعی وفرهنگی مقاله ای تحت عنوان "اثربخشی بازی درمانی بر رشداجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم ،خرداد1395.

64-اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی وعلوم اجتماعی مقاله ای تحت عنوان "پیش بینی استرس ادراک شده برعملکردشغلی آتش نشانان "25مرداد1395.

65-چهارمین همسبایش علمی پژوهش علوم تربیتی وروان شناسی آسیب های اجتماعی وفرهنگی ایران ،بررسی رابطه دومدرسه بامیزان  خلاقیت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختردوره متوسطه شهرتهران ،1395.

66-اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه درحوزه مشاوره وخانواده وتعلیم وتربیت اسلامی مقاله ای تحت عنوان "اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برادراک خویشتن "1395.

67-سومین کنفرانس بین المللی روان شناسی ،علوم تربیتی وسبک زندگی مقاله ایی باعنوان "اثربخشی آموزش سبک زندگی سالم برکیفیت زندگی زنان شاغل"1395.

68-کنفرانس بین المللی روان شناسی وعلوم تربیتی ،مقاله ای تحت عنوان "رابطه بین اخلاق اسلامی واخلاق حرفه ای معلمان یافرایندیادهی –یادگیری دانش آموزان دختردوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان شهریار،22تیرماه 1395.

69- اولین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه درحوزه جامعه شناسی ،علوم تربیتی ومطالعات اجتماعی ،مقاله ای تحت عنوان "اثربخشیآموزشیمهارت های زندگی واتباط موثرباسازگاری اجتماعی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ،فاتب ،1395.

70-سومین کنفرانس روان شناسی ،علوم تربیتی وسبک زندگی بارویگرد بین المللی مقالهای تحت عنوان "اثربخشی آموزشی سبک زندگی سالم برکیفیت زندگی زنان شاغل.