پریناز بنیسی
پریناز بنیسی
استادیار روانشناسی و مشاوره

طرح های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی:

1- مجری طرح پژوهشی،"بررسی گذراندن اوقات فراغت دانش‌آموزان شاهد"،بنیاد شهید با توجه به درخواست مالک ذینفع پرونده به شماره کامپیوتری 23915 متعلق به خانم رضوان سعادتوند و شرکاء مالک ملک واقع در آدرس شهرزیبا- کوچه نادر بیگی

مرتبط باتثبیت 60/52 مترمربع تجاری در طبقه همکف در یک باب

موضوع با توجه به ارائه رضایتنامه شماره 3537 و 29001 و 29003 و 28999 و 29301 مورخ 89/10/3  و 89/1/21 و 89/4/1 دفتر 452 و 29007 مورخ 89/1/21 و 29118 مورخ 89/1/31 و ش 29005م 89/1/21 و وکالتنامه شماره 32761 مورخ 90/6/29 در کمیسیون توافق شماره 110216/6/90 مورخ 90/12/7مطرح، عوارض مربوطه طی نامه اداره درآمد به شماره 21260 مورخ 90/10/25 تعیین تکلیف گردیده و بهره برداری از واحد فوق با توجه به ارائه برگه استحکام بنا بنام خانم مهندس شیرین تاج زاده به شماره امضاء 20900683 و به شماره ثبت دبیرخانه 114188 مورخ 90/12/16 ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات موضوعه مجاز می باشد.

بدیهی است صدور هرگونه گواهی یا پاسخ استعلام منوط به بررسی کامل سوابق مربوطه و رعایت ضوابط و مقررات جاری و ملاک عمل و ارائه تمامی مستندات و پرداخت تمام عوارض متعلقه قانونی و رعایت مباحث مقررات ملی می باشد.

این نامه بنا به درخواست متقاضی صرفاً جهت اطلاع ناحیه مربوطه صادر می گردد و فاقد هرگونه ارزش دیگری می باشد. بدیهی است مالک محترم پس از دریافت رونوشت این نامه می بایست نسبت به انجام درخواست در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک سطح منطقه جهت اخذ گواهی سیستمی اقدام نماید و در صورت عدم اقدام مسئولیت آن به عهده شخص ایشان می باشد.انقلاب اسلامی،1381

2- همکار طرح پژوهشی،"سند ملی آموزش و پرورش"، 1384

3- همکار طرح پژوهشی،"مرکز امور مشارکت‌های زنان ریاست جمهوری، بررسی تطبیقی حقوق زنان در اسلام و غرب"، 1386

4- مجری طرح پژوهشی،"تأثیر ارزشیابی از اساتید بر بهبود کیفیت تدریس اعضای هیات علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی‌منطقه 12"، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن، 1387

5- مجری طرح پژوهشی‌،"بررسی مهارت‌های مقابله با استرس بر پیشرفت تحصیلی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی"، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن، 1388

6- مجری طرح پژوهشی،"تأثیر هوشی هیجانی بر سبک‌های حل مسئله و سلامت عمومی‌دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌12"، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن، 1389

7- همکار طرح پژوهشی، "ارزیابی واحدهای دانشگاهی منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی‌براساس شاخص‌های علم و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1390