پریناز بنیسی
پریناز بنیسی
استادیار روانشناسی و مشاوره

تالیفات

تألیفات:

1- ظهور پداگوژی‌های جدید در هزاره سوم، انتشارات فراشناختی اندیشه، 1382

2- نگاهی نو به مسائل آموزشی در هزاره سوم، انتشارات فراشناختی اندیشه 1383

3- سنجش و اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی، انتشارات شهراب، 1384

4- چگونه یک تصمیم گیرنده موفق باشیم، انتشارات دانشگاه اسلامی‌واحد شاهرود، 1384

5- مدیریت اجرایی در مدارس، انتشارات آیلار، 1385

6- کارشناسی ارشد در یک نگاه، انتشارات شهراب، 1385

7- روانشناسی عمومی، انتشارات شهراب، 1385

8- نواندیشی در مدیریت آموزشی،دادار، 1385

9- مقدمه‌ای بر رفتار سازمانی، آیلار، 1385

10- نگرشی نو بر آموزش مجازی، شهراب، 1385

11- هیات امنا در آموزش عالی، سفیر اردهال، 1387

12- مهارتهای زندگی در هزاره سوم، سفیر اردهال، 1387

13- کاربرد اصلاحات در علوم تربیتی، شهراب، 1387

14- تئوری‌های سازمان و مدیریت در هزاره سوم، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن، 1390

15- مبانی برنامه‌ریزی آموزشی در هزاره سوم، آوای نور، 1391

16- مبانی کارآفرینی‌،آوای نور، 1391

17- برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در هزاره سوم، آوای نور، 1393

18- کنکور دکتری مدیریت آموزشی ، آلاچیق، 1393

19-elmibonyadi  press,1395The educational  planning,

20-تعلیم وتربیت درپرتوی اخلاق حرفه ای باتاکیدبراخلاق اسلامی ،کتاب تربیت ،1395.