پریناز بنیسی
پریناز بنیسی
استادیار روانشناسی و مشاوره

توفیقات

 توفیقات:

1- مؤلف برگزیده کتاب سال دانشجویی در سال 1382

2- دانشجوی بسیجی رتبه اول علمی‌کشور در سال 1383

3- دانشجوی بسیجی رتبه اول علمی‌کشور در سال 1384

4- پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی‌در سال 1384

5- پژوهشگر نمونه باشگاه پژوهشگران جوان در سال 1385

6- استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی‌در سال 1386

7- پژوهشگر نمونه دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران در سال 1386

8-  پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی‌در سال 1387

9- پژوهشگر نمونه باشگاه پژوهشگران جوان در سال 1387

10- پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان در سال 1388

11- استاد برتر بسیجی در سال 1389

12- پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان در سال 1390

13- استاد برتر دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رودهن در سال 1392

14- کارشناس برتر رادیو سلامت در سال 1392

15- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1393

16-رتبه اول درارزیابی اساتیدازنگاه دانشجویان تهران غرب درسال 1394.