پریناز بنیسی
پریناز بنیسی
استادیار روانشناسی و مشاوره

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: پری ناز بنیسی

گروه آموزشی: روان شناسی

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1355/06/15

رشته تحصیلی: روان شناسی

  1. استادیارپایه 12دانشگاه آزاداسلامی‌واحد تهران غرب
  2. دکتری تخصصی مدیریت آموزشی
  3. دکتری تخصصی  روان شناسی تربیتی
  4. کارشناس رسمی‌دادگستری در امور آموزش