محمد سجاد مسعودی
محمد سجاد مسعودی
استادیار عمران

پیشنهاد مدل آسان سازی شده برای انتخاب روش مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خطر حریق Proposing the simplified model for choosing the method of retrofitting in existing structures against fire risk

نویسندگانمحبوبه پیری زاده-محمد ابوطالبی-محمدسجاد مسعودی
نشریهدانش پیشگیری و مدیریت بحران
شماره صفحات۲۶۷ تا ۲۷۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC

چکیده مقاله

<p>زمینه و هدف: براساس اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺠﺎم می ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺳﺎزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮی، اﺑﻌﺎد و ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮیﻖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮده و از ﺗﺨﺮیﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮیﻖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ یﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد. برای این منظور، ﺗﺎﻣﯿﻦ الزامات آیﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای از منظر میزان حفاظت در برابر حریق در طراحی ﮐﻠﯿﻪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﺎزه ای ساختمان های جدیدالاحداث و در کنترل عملکرد این المان ها در کلیه ساختمان های موجود در حال بهره برداری کشور ضروری است. روش: با توجه به اینکه انتظارات عملکردی ایمنی در برابر آتش در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به صورت عبارات کیفی ارائه شده است و دستورالعمل ها و راهنماهای فنی موجود کشور در زمینه مقاوم سازی سازه ای ساختمان ها در برابر حریق نیز عمدتا با رویکرد ارائه ضوابط معماری تدوین شده است لذا ارائه مدل تصمیم یکپارچه و انعطاف پذیر بر اساس مبانی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و بر اساس مرور سابقه تحقیقات فنی انجام شده در زمینه روشهای مقاوم سازی سازه ای ساختمان های موجود برای سناریوهای محتمل حریق می تواند به عملیاتی شدن برنامه های مقاوم سازی ساختمان های موجود در برابر حریق کمک نماید. یافته ها: در مقاله حاضر، بر اساس دسته بندی انواع تصرف های ممکن در بهره برداری از ساختمان های کشور به ارائه یک مدل تصمیم سریع برای ارزیابی آسیب پذیری سازه ای ساختمان در برابر حریق و تصمیم گیری برای انتخاب بهترین استراتژی ممکن در انتخاب روش مقاوم سازی سازه با توجه به نوع تصرف و کاربری، ابعاد و تعداد طبقات و نوع مصالح سیستم باربر ساختمانی پرداخته شده است. نتیجه گیری: ارائه مدل تصمیم ساده سازی شده بر اساس الگوریتمی که از یکپارچه سازی مقررات موجود با نتایج تحقیقات آزمایشگاهی و تحلیلی حاصل شده می تواند به برآورد سریع حفاظت سازه ای وغیرسازه ای فضاهای بسته ساختمانی کشور و تسهیل روند مقاوم سازی فضاهای آسیب پذیر با هدف تضمین زمان کافی برای اطفای حریق و جلوگیری از تخریب ساختمان و گسترش حریق به فضاها یا ساختمان های مجاور کمک نماید.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>

لینک ثابت مقاله