محمد سجاد مسعودی
محمد سجاد مسعودی
استادیار عمران

بررسی اثر استفاده از الیاف پلی وینیل ‌الکل بر مشخصات مکانیکی بتن‌

نویسندگانمهدی اسفندی سرافراز، محمدسجاد مسعودی، ایوب کریمی
نشریهفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بتن
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غرب
شماره صفحات۱۲۳-۱۳۸
شماره سریال۲۶
شماره مجلد۱۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۰۱-۰۸-۲۰۱۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

در چند سال اخیر استفاده از بتن‌های مسلح شده با الیاف رشد زیادی داشته است. بهبود خصوصیات مکانیکی، افزایش میزان جذب انرژی، افزایش مقاومت کششی و خمشی و مقاومت در برابر ضربه بخشی از تأثیر الیاف بر بتن است. الیاف به دلیل خاصیت پل زدن بر روی ریزترکها، باعث بهبود رفتار بتن بعد از ایجاد اولین ترک می‌شوند. الیاف پلی وینیل الکل (Polyvinyl alcohol fiber) به علت مقاومت کششی و مدول الاستیسیته زیاد و عدم آلایندگی محیط زیست یکی از بهترین انواع الیاف برای تسلیح بتن می‌باشد. در این پژوهش به بررسی تأثیر الیاف پلی‌ وینیل الکل (PVA) بر مشخصات مکانیکی بتن پرداخته می‌شود. به این منظور پنج مخلوط با مقادیر مختلف PVA (0، 25/0، 5/0، 75/0و 1 درصد حجم بتن) با طول 12 میلیمتر تهیه و آزمایش شد. نتایج حاصل از آزمایش‌ها، جهت ارزیابی تأثیر درصد حجمی الیاف بر مشخصات مکانیکی بتن بررسی گردید. این نتایج نشان داد که با افزایش درصد الیاف PVA مقاومت خمشی، مقاومت کششی و میزان جذب انرژی بتن افزایش یافته اما در صورت استفاده از الیاف بیشتر از 5/0 درصد حجم بتن، مقاومت فشاری بتن کاهش می‌یابد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از درصد بهینه الیاف معادل 5/0 درصد حجمی بتن، باعث بهبود مقاومت فشاری به میزان 15 درصد و مقاومت خمشی و کششی به میزان 25 درصد می‌گردد. لذا با توجه به عملکرد مناسب بتن‌های حاوی الیافPVA در فشار، کشش و خمش می‌توان از این روش در افزایش شکل پذیری و جذب انرژی استفاده نمود.

لینک ثابت مقاله

tags: بتن الیافی؛ پلی وینیل الکل؛ مقاومت فشاری؛ مقاومت کششی؛ مقاومت خمشی