محمد سجاد مسعودی
محمد سجاد مسعودی
استادیار عمران

مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی اثر استفاده از الیاف پلی وینیل ‌الکل بر مشخصات مکانیکی بتن‌مهدی اسفندی سرافراز، محمدسجاد مسعودی، ایوب کریمیفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بتن01-08-2019
۲Efficient finite element analysis using graph-theoretical force method; rectangular plane stress and plane strain Lagrange family elementsA Kaveh - MS MassoudiApplied Mathematics and Computation2015-09-01
۳Multi-objective optimization of structures using charged system searchA Kaveh - MS MassoudiScientia Iranica2014-12-01
۴Structural reliability analysis using charged system search algorithmA Kaveh - MS Massoudi - M Ghanoonini BaghaIranian Journal of Science and Technology. Transactions of Civil Engineering2014-08-01
۵Efficient finite element analysis using graph-theoretical force method; rectangular plane stress and plane strain serendipity family elementsA Kaveh - MS Massoudi - MJ MassoudiPeriodica Polytechnica. Civil Engineering2014-03-07
۶Efficient finite element analysis using graph-theoretical force method; tetrahedron elementsA Kaveh - MS MassoudiInternational Journal of Civil Engineering2014-01-01
۷Recent Advances in the Finite Element Force MethodA Kaveh - MS MassoudiComputational Science, Engineering & Technology Series2014-01-01
۸Efficient finite element analysis using graph-theoretical force method; hexahedron elementsA Kaveh - MS Massoudi - MJ MassoudiComputers & Structures2013-11-30
۹Plate bending finite element analysis by the force method using ant colony optimizationA Kaveh - MS MassoudiIranian Journal of Science and Technology2013-02-01
۱۰Cost optimization of a composite floor system using ant colony systemA Kaveh - MS MassoudiIranian Journal of Science and Technology. Transactions of Civil Engineering2012-08-01
۱۱Efficient finite element analysis by graph-theoretical force method; rectangular and triangular plate bending elementsA Kaveh - MS MassoudiScientia Iranica2011-10-31
۱۲The CMA evolution strategy based size optimization of truss structuresA Kaveh - M Kalateh Ahani - MS MasoudiInternational Journal of Optimization in Civil Engineering2011-01-01
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.