محمد سجاد مسعودی
محمد سجاد مسعودی
استادیار عمران

مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Efficient Graph-Theoretical Force Method: Wedge-Shaped Finite ElementF. Haji Ebrahim Araghi-M. S. Massoudi-A. KavehIranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering2020-05-13
۲Smell Bees Optimization algorithm for continuous engineering problemMohammad Sajjad Massoudi-Sepehr Sarjamei-Mehdi Esfandi SarafrazAsian Journal of Civil Engineering2020-05-13
۳The effect of crack width on chloride threshold reaching time in reinforced concrete membersM. A. Shayanfar - S. M. H. Farnia - M. Ghanooni-Bagha - M. S. MassoudiAsian Journal of Civil Engineering29 January 2020
۴پیشنهاد مدل آسان سازی شده برای انتخاب روش مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خطر حریق Proposing the simplified model for choosing the method of retrofitting in existing structures against fire riskمحبوبه پیری زاده-محمد ابوطالبی-محمدسجاد مسعودیدانش پیشگیری و مدیریت بحران1398
۵بررسی اثر استفاده از الیاف پلی وینیل ‌الکل بر مشخصات مکانیکی بتن‌مهدی اسفندی سرافراز، محمدسجاد مسعودی، ایوب کریمیفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بتن01-08-2019
۶Efficient finite element analysis using graph-theoretical force method; rectangular plane stress and plane strain Lagrange family elementsA Kaveh - MS MassoudiApplied Mathematics and Computation2015-09-01
۷Multi-objective optimization of structures using charged system searchA Kaveh - MS MassoudiScientia Iranica2014-12-01
۸Structural reliability analysis using charged system search algorithmA Kaveh - MS Massoudi - M Ghanoonini BaghaIranian Journal of Science and Technology. Transactions of Civil Engineering2014-08-01
۹Efficient finite element analysis using graph-theoretical force method; rectangular plane stress and plane strain serendipity family elementsA Kaveh - MS Massoudi - MJ MassoudiPeriodica Polytechnica. Civil Engineering2014-03-07
۱۰Efficient finite element analysis using graph-theoretical force method; tetrahedron elementsA Kaveh - MS MassoudiInternational Journal of Civil Engineering2014-01-01
۱۱Recent Advances in the Finite Element Force MethodA Kaveh - MS MassoudiComputational Science, Engineering & Technology Series2014-01-01
۱۲Efficient finite element analysis using graph-theoretical force method; hexahedron elementsA Kaveh - MS Massoudi - MJ MassoudiComputers & Structures2013-11-30
۱۳Plate bending finite element analysis by the force method using ant colony optimizationA Kaveh - MS MassoudiIranian Journal of Science and Technology2013-02-01
۱۴Cost optimization of a composite floor system using ant colony systemA Kaveh - MS MassoudiIranian Journal of Science and Technology. Transactions of Civil Engineering2012-08-01
۱۵Efficient finite element analysis by graph-theoretical force method; rectangular and triangular plate bending elementsA Kaveh - MS MassoudiScientia Iranica2011-10-31
۱۶The CMA evolution strategy based size optimization of truss structuresA Kaveh - M Kalateh Ahani - MS MasoudiInternational Journal of Optimization in Civil Engineering2011-01-01
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.