به صفحه شخصی من
خوش آمدید
محمدجواد خوشرو
محمدجواد خوشرو
مربی کامپیوتر

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیمهندسی کامپیوتر- نرم افزاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
کارشناسی۱۳۷۳ریاضیات کاربرد در کامپیوتردانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۰مهندسی کامپیوتر- نرم افزاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیعضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتررسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

طرح های تحقیقاتی

عنوان طرح وضعیت تاریخ اتمام محل اجرای طرح
بررسی نقاط قوت و  ضعف  ، فرصتها و تهدیدات دانشگاه آزاد تهران غرب خاتمه یافته ۱۳۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب(تهران سمای سابق)
بررسی وضع موجود سیستمهای اطلاعات در حوزه پژوهش در سطح کشور به منظور استخراج RFP سامانه ملی اطلاعات علم و فناوری کشور خاتمه یافته ۱۳۸۶ مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور
بررسی مقایسه ای سامانه های اطلاعات پژوهشی معتبر و انتخاب یک الگوی مناسب به منظوراستفاده عملیاتی در سامانه ملی علم و فن آوری خاتمه یافته ۱۳۸۸ مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور
ارائه مدل معماری مطلوب  سامانه ملی اطلاعات تحقیقات، علم  وفناوری(سمات  ملی) بر اساس الگوی معماری سازمانی (F E A F) خاتمه یافته ۱۳۸۸ مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور
ارائه یک مدل(معماری) نرم افزاری مناسب به منظور توسعه  سامانه ملی اطلاعات علم وفناوری(سمات) خاتمه یافته ۱۳۸۸ مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور
مطالعه تطبیقی سیستم های جاری اطلاعاتی پژوهشی اروپای متحد(EuroCRIS)  به منظور شناسایی یک مدل پایه مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی خاتمه یافته ۱۳۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

 

داور نشریه علمی/پژوهشی فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات