محمد شکرزاده دمیرچی
مربی عمران

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: محمد شکرزاده دمیرچی

گروه آموزشی: عمران

مقطع تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی

متولد: 1348/05/12

رشته تحصیلی: عمران