مینو عالمی
مینو عالمی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی

مسئولیت های آموزشی علمی و اجرایی

مسئولیت‌های آموزشی، علمی، و اجرایی:

 

ö دانشگاه آزاد اسلامی– واحد تهران غرب، تهران، ایران:

- استادیار پایه 9 و مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی                                                                                                        1/4/1393 تاکنون

- عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی                                                                                                           1394/7/1 تاکنون

     - عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی واحد                                                                                                                          1394/1/1394 تاکنون

     - مسئول راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری آموزش زبان انگلیسی                                                1393/11/1 تاکنون

ö دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان مرکزی،  تهران، ایران:

- سرپرستی امور جذب نخبگان هیأت علمی                                                                                                           1393/4/1 تا1/7/1395 

- عضو کارگروه تخصصی علوم انسانی هیأت اجرایی جذب استان تهران                                       1394/2/13 تا1396/2/13

ö دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران:

     - پژوهشگر معین آزمایشگاه رباتیک اجتماعی و شناختی، قطب علمی طراحی و رباتیک                                  1391/9/1 تاکنون

     - معاون آموزشی و دانشجویی مرکز زبان ها و زبان شناسی                                                                      1388/1/15 تا 1389/5/1

     - عضو هیأت علمی (مربی) مرکز زبان ها و زبان شناسی                                                                                        1378/7/1 تا 1391/6/31

     - مسئول راه اندازی رشته کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی                                                    1388/3/1 تا 1389/7/1

     - مدرس و استادیار مدعو مرکز زبان ها و زبان شناسی                                                                           1385 تا 1387، 1391 تاکنون

   ö دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران:

     - مدرس مدعو گروه آموزش زبان انگلیسی                                                                                                                           1384 تا 1387، و 1393

ö دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران:

     - مدرس مدعو گروه آموزش زبان انگلیسی                                                                                                                             1380 تا 1382، و 1393

ö دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران:

     - مدرس مدعو زبان انگلیسی                                                                                                                                                                                             1384 تا 1386

ö دانشگاه علمی-کاربردی، واحدهای مختلف تهران، ایران:

     - مدرس مدعو زبان انگلیسی                                                                                                                                                                                             1384 تا 1386

ö دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پردیس بین الملل تهران، ایران:

     - مدرس مدعو زبان انگلیسی                                                                                                                                                                                             1384 تا 1385

ö دانشکده مطالعات رسانه، تهران، ایران:

     - مدرس مدعو زبان انگلیسی                                                                                                                                                                                                                 1385  

ö دانشگاه هنر، تهران، ایران:

     - مدرس مدعو زبان انگلیسی                                                                                                                                                                                                                    1382

ö دانشگاه علامه قطب راوندی، تهران، ایران:

     - مدرس مدعو زبان انگلیسی                                                                                                                                                                                             1379 تا 1382

ö دانشگاه خاتم، تهران، ایران:

     - مدرس مدعو زبان انگلیسی                                                                                                                                                                                             1378 تا 1380

      

  فعالیتهای آموزشی و تدریس:

 

      - دروس کارشناسی : زبان انگلیسی عمومی، مکالمه انگلیسی، خواندن و درک مفاهیم انگلیسی، آواشناسی و واج

        شناسی ، مهارتهای مطالعه، اصطلاحات زبان انگلیسی، گفت و شنود، زبان تخصصی مکانیک، زبان تخصصی برق.

     - دروس تحصیلات تکمیلی : نگارش پشرفته، تجزیه و تحلیل کلام، متدولوژی و مهارتهای تدریس، تهیه و تدوین

        مطالب درسی ، سمینار، انگلیسی برای اهداف ویژه، منظورشناسی در زبان     ، زبان تخصصی دکتری.