مهرداد ملک زاده دیرین
استادیار مکانیک

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: مهرداد ملک زاده دیرین

گروه آموزشی: مکانیک

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1350/02/13

رشته تحصیلی: مکانیک