مهرداد ملک زاده دیرین
استادیار مکانیک

مقالات در نشریات