علی مقداری
علی مقداری
استاد مکانیک

مقالات در نشریات