مریم مصلح
مریم مصلح
دانشیار ریاضی

جوایز علمی و افتخارات

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب 1395

برگزیده علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 94

استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در سال 1393

برگزیده شدن آثار در نمایشگاه زنان الگو و نخبه در ایران 1390

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 1389

پژوهشگر برتر شهرستان فیروزکوه 1389

|پژوهشگر برتر استان تهران 1389